O firmie

Oferowane usługi

Kontrole ARiMR

Kontakty

KONTROLA REJESTRÓW I OŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU EKOSCHEMATÓW I ENP - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

e-mail: kontrole@mapprojekt.pl

tel.: 572 786 060

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć

Szanowni Państwo,

   uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 lutego 2023 o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Rolnicy ubiegający się o dodatkowe płatności z tytułu ekoschematów zobowiązują się do przestrzegania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt oraz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

   Natomiast Wykonawca kontroli jest zobowiązany zweryfikować posiadanie przez rolnika planu nawożenia, rejestru zabiegów lub przekazać rolnikowi do wypełnienia oświadczenie wyłącznie w odniesieniu do ekoschematów/praktyk, gdzie w/w dokument/oświadczenie są wymagane oraz pod warunkiem, że dany ekoschemat/praktyka podlegają kontroli przez wykonawcę.

   W związku z powyższym nasza firma, tj. „MAPPROJEKT” Mariusz Tomasiak, ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, która na części województwa lubelskiego realizuje kontrole w zakresie płatności bezpośrednich na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwraca się do rolników, których przedmiotowy zakres kontroli dotyczy bądź do ich przedstawicieli z prośbą o przekazanie REJESTRU DZIAŁAŃ AGROTECHNICZNYCH i/lub OŚWIADCZENIA o niestosowaniu w terminach wynikających z aktów prawnych nawozów i ŚOR (środków ochrony roślin).

1. REJESTR DZIAŁAŃ AGROTECHNICZNYCH - powinien zostać przekazany, jeżeli Rolnik ubiega się o płatności z tytułu:

a) Ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi: Uproszczone Systemy Upraw (E_USU)
- inaczej mówiąc uprawa bezorkowa

b) Ekoschematu Rolnictwo Węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi: Wymieszanie Słomy z Glebą (E_WSG)
- inaczej mówiąc przyoranie słomy

c) Biologiczna ochrona upraw (E_BOU) - praktyka zastosowania zabiegu ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych (dotyczy niewielkiej liczby rolników).

Powyższe praktyki podlegają kontroli przez wykonawcę, ale jeżeli rolnik zadeklarował też inne praktyki, np. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji (E_OBR), to również powinny one zostać zawarte w rejestrze.

Zatem w rejestrze działań agrotechnicznych należy na bieżąco wykazywać wszystkie wykonywane podstawowe zabiegi agrotechniczne np. siew, koszenie, zbiór biomasy, orka, bronowanie oraz stosowanie nawozów i środków ochrony roślin - dla wszystkich zadeklarowanych działek lub przynajmniej do tych, do których zadeklarowane zostały ekoschematy.

Przykładowy rejestr na formularzu opracowanym przez Agencję oraz instrukcja wypełniania rejestru - zostały udostępnione na jej stronie internetowej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023--2027

W kolumnie 9, tj. Działanie**/ interwencja/ praktyka Numer pakietu lub wariantu - należy wpisać np. E_WSG; E_USU, itd., tj. skrótowe oznaczenie realizowanego ekosochematu.

Rejestr powinien zawierać stronę tytułową. Na stronie tytułowej oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych rolnika, powinna być uzupełniona prawa kolumna, tj. należy wpisać np. E_WSG; E_USU, itd., czyli skrótowe oznaczenie realizowanego ekoschematu.

Jeżeli Rolnik ma prowadzony Rejestr elektronicznie, np. w Excelu lub w programie specjalistycznym, to nie ma potrzeby go drukować, tylko można Rejestr zapisać np. w formacie .PDF lub .XLS.

Dla Rejestru nie ma wymagania, żeby był podpisany przez Rolnika lub upoważnioną osobę. Czyli dokument ten nie musi zawierać podpisu.

2. OŚWIADCZENIE o niestosowaniu w terminach wynikających z aktów prawnych nawozów i ŚOR (środków ochrony roślin) - powinno zostać przekazane, jeżeli Rolnik ubiega się o płatności z tytułu:

a) Ekoschematu Obszary z Roślinami Miododajnymi (E_MIOD)

b) Ekoschematu Rolnictwo Węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi - praktyka Międzyplony ozime (E_MPW).

Oświadczenie to powinno być również przekazane, jeżeli we Wniosku o dopłaty Rolnik zadeklarował chociaż jeden z następujących elementów:
a) ENP1 Grunty ugorowane inne niż grunty ugorowane z roślinami miododajnymi,
b) ENP1A Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi,
c) ENP6/9 Strefy buforowe objęte zakazem stosowania ŚOR wynoszącej co najmniej 3 m od: brzegu jezior i pozostałych zbiorników wodnych, brzegu cieków naturalnych, brzegu rowów o szerokości powyżej 5 m, brzegu kanałów, ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie ustawy prawo wodne, obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego,
d) ENP10 Pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu,
e) ENP14A międzyplon ścierniskowy,
f) ENP14B międzyplon ozimy,
g) ENP14C Wsiewki w uprawę w plonie głównym,
h) ENP15 Rośliny bobowate drobnonasienne lub rośliny bobowate grubonasienne.

Spersonalizowany i gotowy do wypełnienia formularz w/w Oświadczania zostanie załączony mailem - dlatego Rolnicy, którzy nie przekazali ARiMR swojego adresu a-mail, zostaną telefonicznie lub SMS-em poproszeni przez Wykonawcę Kontroli o jego uzupełnienie - kontakt Wykonawcy z numeru 572 786 060.

Po wypełnieniu oświadczenie może być podpisane tradycyjnie lub elektronicznie, np. przez profil zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany (PDF).

WAŻNE:

1. Zgodnie z wytycznymi ARiMR, dokumenty pozyskane od rolnika mogą być w formie skanów lub zdjęć lub wygenerowanego z programu pliku zapisanego np. do formatu PDF i załączone przez rolnika lub pełnomocnika mailem, tj. na adres e-mail: kontrole@mapprojekt.pl

2. Sprawne wypełnienie przez rolników powyższych obowiązków, przyspieszy realizację płatności końcowych w odniesieniu do rolników wytypowanych do przedmiotowych kontroli.

3. Informacja ta jest dla Państwa ważna również z tego względu, że nie wypełnienie powyższych obowiązków przez rolnika skutkować będzie wydaniem Decyzji ARiMR o odmowie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie płatności dla których nie zostały spełnione wymagania.

REASUMUJĄC:

Na adres e-mail: kontrole@mapprojekt.pl należy odesłać wypełniony Rejestr zabiegów agrotechnicznych oraz wypełnione i podpisane Oświadczenie o niestosowaniu nawozów i środków ochrony roślin. Dokumenty te mogą mieć formę skanu lub zdjęcia lub wygenerowanego z programu pliku zapisanego np. do formatu PDF.

Termin przekazania: niezwłocznie, nie później niż do 2 tygodni od dnia powiadomienia.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy w wypełnieniu wymaganych dokumentów, można skontaktować się z osobą, która wypełniła Państwu Wniosek o dopłaty lub z najbliższym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego lub Biurem Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na adres Państwa zamieszkania.


Z wyrazami szacunku,

Mariusz Tomasiak - MAPPROJEKT
Kontrole na zlecenie ARiMR

 


Podstawę prawną stanowią Umowy przeprowadzenia kontroli w zakresie płatności bezpośrednich i Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zawarte z ARiMR w dniu 16 sierpnia 2023 roku:

1. Umowa nr: 74/DBRiKT/2023/2610 - dotyczy działek rolnych zadeklarowanych na terenie gmin: Potok Górny; Księżpol; Tarnogród; Komarów-Osada; Tyszowce; Łabunie; Zamość.

2. Umowa nr: 76/DBRiKT/2023/2610 - dotyczy działek rolnych zadeklarowanych na terenie gmin: Uchanie; Kraśniczyn; Siennica Różana; Piaski; Rudnik; Żółkiewka; Łaziska; Wilków; Opole Lubelskie.

3. Umowa nr: 77/DBRiKT/2023/2610 (Inspekcja Terenowa) - dotyczy działek rolnych zadeklarowanych na terenie województwa lubelskiego.

Możliwość zweryfikowania: w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. w Centrali ARiMR w Warszawie

lub w Biurze Kontroli na Miejscu Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KOMPLEKSOWE USŁUGI KARTOGRAFICZNE • PROMOCJA GMIN, MIAST, POWIATÓW, FIRM • GIS/SIT • GEODEZJA

Strona zoptymalizowana dla IE.x i rozdzielczości 800x600 lub wyższej